ÚOHS

Komunikace mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Magistrátem v rámci správního řízení

V roce 2013 zahájil UOHS na základě neznámého podnětu správní řízení s hlavním městem Praha. Řízení se týkalo prodloužení smlouvy se společností Haguess na provoz a správu systému Opencard. Je to ta samá věc, kvůli které byla Svobodova rada obžalována. Pro úplnost zde zveřejňujeme dokumenty, které v rámci tohoto správního řízení vnikly, ale nejdůlezitější je pravděpodobně samotné zahájení správního řízení přesněji jeho odůvodnění. To laicky interpretováno říká, že Svobodova rada se dopustila správního deliktu tím, že respektovala sice platnou ale pro město velmi nevýhodnou smlouvu z roku 2006 a oslovila v jednacím řízení bez uveřejnění opět společnost Haguess, neboť jí licenční smlouva neumožňovala udělat nic jiného.
Přesný výrok najdete v samotném dokumentu.

DATUM DOKUMENT
15. 5. 2013 ÚOHS žádá o poskytnutí dokumentů
21. 5. 2013 Odbor informatiky Magistrátu hlavního města Prahy odpovídá na žádost ÚOHS o poskytnutí dokumentů
3. 9. 2013 ÚOHS zasílá na MHMP usnesení o lhůtách ve věci oprávnění navrhovat důkazy
3. 9. 2013 ÚOHS zasílá na MHMP oznámení o zahájení správního řízení
6. 9. 2013 Advokátka Klára Samková oznamuje převzetí právního zastoupení a žádá ÚOHS o prodloužení lhůt alespoň do 30. září 2013
12. 9. 2013 ÚOHS prodlužuje lhůtu k navrhování důkazů a jiných návrhů a vyjádření stanoviska do 27. září 2013
13. 9. 2013 ÚOHS vypracoval protokol o nahlížení do spisu, které ÚOHS týž den umožnil advokátce Kláře Samkové
24. 9. 2013 Advokátka Klára Samková navrhuje ve vyjádření k podkladům k rozhodnutí, aby bylo řízení vedené ÚOHSem neprodleně zastaveno
25. 9. 2013 Advokátka Klára Samková posílá na ÚOHS žádost o nahlédnutí do spisů
30. 9. 2013 Advokátka Klára Samková navrhuje v rozkladu proti usnesení ÚOHS z 12. září 2013, aby jej předseda ÚOHS zrušil
3. 10. 2013 ÚOHS určuje lhůtu k objasnění a doložení právního zájmu opravňujícího k nahlížení do konkrétního správního spisu
7. 10. 2013 ÚOHS určuje lhůtu k zaslání originálu či úředně ověřené kopie jednoho z dokumentů v rámci správního řízení
8. 10. 2013 ÚOHS stanovuje lhůtu k doplnění žádosti MHMP z 1. 10. 2013 o nahlížení do konkrétního spisu
9. 10. 2013 Advokátka Klára Samková se vyjadřuje k výzvě ÚOHS ohledně objasnění a doložení důvodu opravňujícího k nahlížení do správního spisu
11. 10. 2013 Advokátka Klára Samková zasílá ÚOHS požadovaný originál konkrétního dokumentu
14. 10. 2013 Advokátka Klára Samková posílá vyjádření k výzvě ÚOHS z 8. října 2013, která se týkala konkretizace právního zájmu nebo jiného vážného důvodu opravňujícího k nahlížení do konkrétního správního spisu
22. 10. 2013 ÚOHS rozhoduje ohledně žádosti hlavního města Prahy o poskytnutí informací z konkrétního spisu zamítavě
22. 10. 2013 ÚOHS nevyhovuje žádosti o nahlédnutí do správního spisu
4. 11. 2013 ÚOHS odmítá žádost hl. m. Prahy poskytnutí informací z konkrétního spisu
4. 11. 2013 Antimonopolní úřad nevyhovuje žádosti hl. m. Prahy o náhlednutí do spisu
18. 11. 2013 Advokátka Klára Samková podává odvolání proti rozhodnutí ÚOHS ze 4. listopadu 2013
18. 11. 2013 Advokátka Klára Samková podává rozklad proti usnesení ÚOHS ze 4. listopadu 2013
18. 12. 2013 Předseda ÚOHS rozhodl ve věci rozkladu o zrušení a vrácení věci ÚOHS k novémumu projednání
18. 12. 2013 Předseda ÚOHS rozhodl ve věci dalšího konkrétního rozkladu o zrušení a vrácení věci ÚOHS k novémumu projednání
10. 1. 2014 Advokátka Klára Samková posílá antimonopolnímu úřadu žádost o nahlédnutí do spisu pod sp. zn. ÚOHS-S108/2009/VZ
10. 1. 2014 Advokátka Klára Samková zasílá ÚOHS žádost o nahlédnutí do spisu pod sp. zn. P217/2013 /VZ
20. 1. 2014 ÚOHS zasílá výzvu k doplnění žádosti
21. 1. 2014 ÚOHS určuje lhůtu k vznášení návrhů a vyjádření stanoviska k jednomu ze správních řízení
22. 1. 2014 Antimonopolní úřad odmítá další žádost hl. m. Prahy
23. 1. 2014 ÚOHS nevyhovuje žádosti o nahlédnutí do konkrétního správního spisu
24. 1. 2014 Advokátka Klára Samková zasílá ÚOHS vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům pro rozhodnutí